Aký je rozdiel medzi PR (Public Relations) a reklamou?

rozdiel medzi PR (Public Relations) a reklamou

Aký je rozdiel medzi PR (Public Relations) a reklamou?

Public Relations (PR) a reklama sú dve rôzne disciplíny marketingovej komunikácie, ktoré sa líšia vo svojom prístupe a cieľoch. Hlavným rozdielom medzi PR a reklamou je spôsob, akým komunikujú s verejnosťou a ako dosahujú svoje ciele. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, aký je rozdiel medzi PR (Public Relations) a reklamou.

Public Relations (PR)

PR sa zaoberá spravovaním a udržiavaním vzťahov s verejnosťou a posilňovaním obrazu, reputácie a dôveryhodnosti organizácie. Cieľom PR je budovať dlhodobé vzťahy so zainteresovanými stranami, ako sú médiá, verejnosť, zákazníci, investori a ostatní zainteresovaní jedinci alebo skupiny. PR sa snaží vytvárať a udržiavať pozitívny obraz spoločnosti a komunikovať jej hodnoty, misiu a prínos pre spoločnosť. PR môže využívať rôzne nástroje, ako sú tlačové správy, médiá, verejné vystúpenia, podujatia a online komunikácia.

Reklama

Reklama je platená forma marketingovej komunikácie, ktorá je zameraná na dosiahnutie konkrétneho cieľa, ako je zvýšenie povedomia, predajov, podpora produktu alebo služby a vytvorenie záujmu o ponúkanú ponuku. Reklama využíva rôzne prostriedky, ako sú televízia, rádio, tlač, online kanály a sociálne médiá na zámerne šírenie komerčných správ a správ o produkte alebo službe. Reklama je často výrazná, zábavná a sústreďuje sa na prehováracie  techniky, aby oslovovala a prilákala pozornosť cieľovej skupiny.

Hlavné rozdiely:

Platená vs. neplatená komunikácia: Reklama je platená forma komunikácie, zatiaľ čo PR je často organickým procesom, ktorý sa snaží vytvoriť vzťahy bez priameho platenia za zverejnenie správ.

Cieľová skupina: Reklama je zameraná na cieľovú skupinu zákazníkov s cieľom presvedčiť ich k nákupu produktu alebo služby. PR sa zameriava na širšiu verejnosť a budovanie pozitívneho obrazu spoločnosti.

Kontrola obsahu: V reklame máte väčšiu kontrolu nad obsahom a správou, ktorú chcete prezentovať. V PR však máte menej priamej kontroly nad tým, ako sa vaše posolstvo prenáša a interpretuje médiami alebo verejnosťou. PR sa snaží ovplyvniť vnímanie spoločnosti a jej komunikácie, ale konečný výsledok je vo veľkej miere ovplyvnený tým, ako je táto správa prijatá a interpretovaná rôznymi ľuďmi.

Dôveryhodnosť: PR má tendenciu byť viac dôveryhodná ako reklama, pretože sa zaoberá budovaním vzťahov a reputácie spoločnosti v očiach verejnosti. PR sa snaží budovať dôveru a dlhodobé vzťahy so zainteresovanými stranami, čo môže priniesť dlhodobejšie a hlbšie vzťahy s publikom.

Forma komunikácie: Reklama je väčšinou priamou a explicitnou formou komunikácie, kde je jasne identifikovaný zdroj a účel správy. PR využíva viac nevýrazné formy komunikácie, ako sú tlačové správy, médiá a verejné vystúpenia, s cieľom ovplyvniť vnímanie a postoj verejnosti voči spoločnosti.

Platnosť správy: Reklama má obmedzenú platnosť a zvyčajne je súčasťou určitej kampane s konkrétnym časovým rámcom. PR je dlhodobejší proces, kde sa snaží budovať dlhodobý obraz a reputáciu spoločnosti.

Platba: Reklama je platená forma marketingu, kde spoločnosť priamo investuje do miesta a času, kde je správa zobrazená. PR sa zameriava na organickú komunikáciu a vzťahy, čo znamená, že organizácia nemusí priamo platiť za zverejnenie správy, ale môže využívať vzťahy s médiom a ostatnými zainteresovanými stranami na šírenie správ.

Je dôležité poznamenať, že reklama a PR sa navzájom nevylučujú. Mnoho spoločností využíva kombináciu oboch disciplín, aby dosiahli svoje ciele v oblasti marketingovej komunikácie.